Update Newsสังคม

พม.ร่วมกับสภาสตรีฯ จัดงาน “วันสตรีไทย 2561” ชูสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่น 175 คน

วันนี้ (1 ส.ค. 61) เวลา 10.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกล่าว แสดงความยินดีแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบเข็มดอกคัทลียา (สัญลักษณ์วันสตรีไทย) และเข็มสตรีไทยดีเด่นแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 150 คนนอกจากนี้ นางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 25 คน เนื่องใน “งานวันสตรีไทย ประจำปี 2561” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงพลังของสตรีไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญ
ในการธำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัว รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทย และส่งเสริมสตรีไทยในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

จึงได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดจัด “งานวันสตรีไทย ประจำปี 2561” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “สตรีไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันนำพา สตรีไทยก้าวสู่ความเป็นสากล ด้วยการยกระดับพัฒนาสตรีไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านต่างๆทั้งในประเทศและนานาชาติ หากแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์อันดีงามของสตรีไทย

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานวันสตรีไทย ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับในบทบาทและศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งทางสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลักในการพิจารณาคัดเลือก นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้สตรีไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้สตรีไทยทุกคนมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศในปี 2561 ผลปรากฏว่า มีสตรีไทยดีเด่น จำนวน 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น จำนวน 25 คน พร้อมเข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ และในโอกาสนี้ ขอแสดง ความยินดีกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นทุกคนและขอให้รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ เป็นพลังให้กับทุกคนและเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคน มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ