Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. เชิญชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี…เข้มแข็งในความดี” น้อมรำลึก พระมหกรุณาธิคุณของในหลวงร. 9

วันนี้ (13 ต.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม AVENUE ชั้น G โซน A  ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2563 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์และทรงงานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล"ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ในวันนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “คนดี...เข้มแข็งในความดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อน้อมนำเป็นต้นแบบการทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมชมงานแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม AVENUE ชั้น G โซน A  ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) 

โดยจะมีการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นภาพที่หายากและไม่เคยจัดแสดงมาก่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซนพระราชประวัติ 2) โซนชาวไทยภูเขา 3) โซนนิคมสร้างตนเอง และ 4) โซนกำเนิดงานสังคมสงเคราะห์ (วาตภัยแหลมตะลุมพุก) นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และการระบายภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งการแจกเหรียญที่ระลึก 2 รัชกาล (ร. 5 และ ร.9) จำนวนจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด