Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม.เตรียมจัดประชุม ASEAN+3 ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดประชุมอาเซียนบวกสามว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม“การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย  “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ 17 เป้าหมาย  เพื่อแก้ไขปัญหาของโลกที่เผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เป็นต้นรัฐบาลไทยโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อน “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise) อย่างยั่งยืนในปี 2562 ประเทศไทยเข้าสู่วาระ การเป็นประธานอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะ “สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ” ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านสังคมของไทยและประเทศอาเซียนบวกสาม โดยใช้กิจการ เพื่อสังคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน จึงร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม บริติช เคานซิล และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) จัดประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN”  เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อนงานและเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ ทำให้เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประเทศเข้าร่วม ทั้งสิ้น 13 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ภาพรวมของการประชุมมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการของการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลจากผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการพัฒนาในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม บนพื้นฐานของบริบทประเทศและภูมิภาคที่แตกต่างกัน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงาน และเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย