Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. ประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา พร้อมลงนามความร่วมมือ เพื่อการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันนี้ (22 เม.ย. 62) เวลา O9.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ พร้อมทั้งพิธีลงนามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ร่วมกัน ว่าด้วยการบริหารจัดการการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา โดยมี HE.Mr. NHEK Vannara ปลัดกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และฟื้นฟูเยาวชน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
นางสาวอุษณี กล่าวว่า การค้ามนุษย์เป็นปัญหาทางสังคมและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้น
ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว นับเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยและกัมพูชา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วย การขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้กำหนดให้ทั้งสองประเทศมีการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องของการส่งกลับและคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ 

โดยไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำ ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ร่วมกัน ว่าด้วยการบริหารจัดการ การส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานฯ (SOP) และให้มีการจัดการลงนามในเอกสารฯ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดให้มีการลงนามดังกล่าว 
นางสาวอุษณี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้กำหนดจัดการประชุมทวิภาคี ไทย – กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ พร้อมทั้งพิธีลงนามเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure หรือ SOP) ร่วมกัน 

ว่าด้วยการบริหารจัดการ การส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อีกทั้งร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการที่จะรองรับการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งในความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา และเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย นำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ระหว่างสองประเทศที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์