Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส. จัดค่ายเติมพลังทักษะ สานต่อพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่น ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ค่ายเติมพลังทักษะ สานต่อพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาและสวัสดิการเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัคร จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามี ส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยน้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน การปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) โดยครั้งนี้เป็นจัดอบรมเพื่อสานต่อ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการเป็น “จิตอาสา” ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เคยได้เข้าร่วม การอบรม และมีผลงานในพื้นที่จริง ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการทำงาน ด้านจิตอาสาของเด็ก ๆ เยาวชน สามารถไปร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีพื้นที่ในการแสดงออกทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม เป็นต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนในด้าน การเสียสละและการมีจิตอาสา รวมไปถึงการสรรหาบุคคลต้นแบบ (IDOL) การเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


นางนภา กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมค่ายเติมพลังทักษะสานต่อพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ แบ่งการอบรมออกเป็น๒ รุ่น การอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมจาก ๑๕ โรงเรียน ๑๕ โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ได้ผ่านกระบวนการ Shift คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสาตระหนักถึงความรับผิดชอบ และ Share คือได้สร้างสรรค์ นวัตกรรมทางสังคม สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

โดยเด็ก ๆ ได้ทบทวนการทำงานด้านจิตอาสาจากโครงการที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์และออกแบบ โดยนำแนวคิดการออกแบบโครงการนวัตกรรมทางสังคมที่ได้จากการอบรมผ่านบทบาทของ อพม.น้อยนำมาเป็นแนวทาง ร่วมกันคิดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในบ้านเกิดและขยายผลสู่ ชุมชนรอบข้าง 

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือก ๕ โครงการ เป็นโครงการชนะเลิศและจะได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ดำเนินการจริงในพื้นที่โครงการละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินคือ ๑) ด้านแนวจิตอาสา ๒) ด้านความชัดเจนของโครงการ ๓) ด้านการนำเสนอ ๔) ด้านผลลัพธ์และความยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น จิตอาสาและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ 

จึงได้มีการประกวดบุคคลต้นแบบการเป็นจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Shift and Share IDOL) เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ โครงการและจะมีการตัดสิน ณ งานนิทรรศการแสดง ผลงาน คัดเลือก ๔ คนสุดท้ายที่ชนะเลิศ เป็น IDOL ประจำปี ๒๕๖๒ 


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน เพราะเราเชื่อว่า “อพม.น้อย” เป็นพลังสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยหัวใจของ “ผู้ให้” ไปสู่ “การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่” สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นางนภา กล่าวในตอนท้าย