Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส. มอบ”จักรยานเพื่อน้อง” ของขวัญปีใหม่ชาวปกาเกอะญอ แบ่งปันรอยยิ้มให้เด็กบนพื้นที่สูง

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ วัดห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อมอบจักรยานแก่เยาวชน ตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง โดยคณะพระธรรมจาริก รับมอบเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ในการส่งความปรารถนาดีจากชนในเมืองสู่ชนในพื้นที่สูงในถิ่นกันดารเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันและเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง 

โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 100 คน เข้ารับมอบจักรยานดังกล่าว ในช่วงประเพณีปีใหม่ปกาเกอะญอ ปีที่ 8โดยมี พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 17 ประธานพระธรรมจาริก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์