Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส.ส่งเสริมศักยภาพ อพม.ใหม่ ร่วมต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตร “อพม. ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ แจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร


นายอนันต์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือให้เข้มแข็งขึ้น โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552 - 2555) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 

ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และจําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากลนายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยผู้ที่มีความประสงค์เข้ามาเป็น อพม. ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร อพม. และได้รับประกาศนียบัตรพร้อมขึ้นทะเบียนเป็น อพม. 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จึงได้จัดทำโครงการอบรม อพม. ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อพม. ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครและงานพัฒนาสังคม ให้เกิดความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายที่สำคัญรวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ประกอบด้วย อพม. จากภาคกลาง 27 จังหวัด จำนวน 140 คน

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ 1) แนวคิดและอุดมการณ์งาน อพม. 2) แนวคิดเรื่องการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมและชุมชน โดย อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3) นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน อพม. โดย นายปัญญา กางกรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป.พม. 4) การอภิปราย หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของ อพม. ในภารกิจกระทรวง พม. โดย ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม นายปัญญา กางกรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป.พม. นางยุวดี บำรุงบุตร ประธาน อพม. จังหวัดปทุมธานี 5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการต่อต้านการทุจริต 6) กระบวนการกลุ่ม “เครื่องมือในการทำงานของ อพม.” และ “เสริมพลังชุมชน ในการต่อต้านการทุจริต” โดย อาจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมพัฒนาศักยภาพ อพม. ใหม่ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการทำงาน มีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานร่วมกับ ทีม One Home ในจังหวัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมที่ดีต่อไป นายอนันต์ กล่าวในตอนท้าย