Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส.เปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เขตลาดพร้าว พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตลาดพร้าว ณ ที่ทำการชุมชนราณี ๕ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ๑ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
นางจินตนา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งประสานความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคม ให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม

นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ หนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน 

ปัจจุบัน เขตลาดพร้าว มี อพม. จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ คน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตลาดพร้าวขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้าน อพม. ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ

จากนั้น นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย นายมาโนช เทพรัตนพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตลาดพร้าว และคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังชุมชนสุขทรัพย์ เพื่อติดตามครอบครัว ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เป็นผู้สูงอายุติดเตียงและพิการ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ รับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้สิทธิผู้พิการ 

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูก ประกอบอาชีพรับจ้างที่อู่ซ่อมรถ ซึ่งติดกับบ้านพักเพื่อจะกลับมาดูแลมารดาได้ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากรายนี้ ควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในรูปแบบของทีม One Home ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. เขตลาดพร้าว จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม. ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางจินตนา กล่าวในตอนท้าย