Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส. เร่งพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ยกระดับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสัมมนาการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้กรุงเทพมหานคร 


นางนภา กล่าวว่า พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 มาตรา 9 (4) กำหนดหลักเกณฑ์การให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีงานทำ มีที่พักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ในการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และมติเห็นชอบมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร การจัดบริการคุ้มครอง การสร้างหลักประกันคุณภาพในการจัดบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 


นางนภากล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงจัดโครงการสัมนาการพัฒนามาตรฐานการจัดการบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินการผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้ง 77 แห่ง 

การจัดโครงการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 281 คน 

โดยได้รับความกรุณาจากคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้จัดทำมาตรฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐาน มาร่วมเป็นวิทยากร 


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดหวังให้การพัฒนามาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นเสมือนเครื่องมือที่ยกระดับการทำงานเพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป นางนภากล่าวในตอนท้าย