Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

“พันชนะ” นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ประชุมแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2564-2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มอบหมายให้อุปนายกฝ่ายต่างๆ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนงานกิจกรรมและโครงการวิจัยที่มุ่งหมายจะให้เกิดขึ้นในระหว่างวาระ เช่น โครงการเขาใหญ่เมืองดูดาว งานมหกรรมทุเรียนเขาใหญ่ โครงการจัดทำแนวกันไฟร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการการพัฒนาเขาใหญ่สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการจับมือกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างรัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และประชาชน