Update Newsพาณิชย์

พาณิชย์เผยสินค้าสุขภาพ – โอทอปไทยพุ่งเฉียด 100 ล้านบาทในฮ่องกง

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งานไทยฟู้ดเฟสติวัล (Thai Food Festival) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับห้างอิออน ฮ่องกง จํานวน 12 สาขา มียอดจําหน่ายสินค้าไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 22 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือกว่า 99 ล้านบาท  มีสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและสินค้าโอทอปมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 36.7% และ 31.6 %ตามลําดับ

ผู้จัดงานได้คัดเลือกสินค้าใหม่ๆ ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ ฮาลาล และโอทอปของไทยเข้าไปจําหน่ายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว  โดยมีสินค้าที่มียอดจําหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ทุเรียน ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้ ข้าว สินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง  สําหรับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ น้ำมะพร้าวกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง อบกรอบ ชุดสลัดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นต้นนางมาลี กล่าว 

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานว่า จากการสำรวจการการจับจ่ายใช้สอยหรือการช้อปปิ้งของประชาชนใน 30 ประเทศ ประเทศละ 1,000 ตัวอย่าง ปรากฏว่า ฮ่องกงมีอัตราการช้อปปิ้งผ่านทั้งห้างสรรพสินค้าและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สูงที่สุดในโลก รองลงมาได้แก่ จีน อิตาลี และไต้หวัน 

ซึ่งสวนกระแสโลกที่หลายๆ ประเทศ ได้ปรับลดอัตราการช้อปปิ้งลงอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเยอรมนี  โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อสูงสุดทั้งผ่านระบบร้านค้าและออนไลน์ คือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ของใช้ และเครื่องประดับ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลข้างต้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วง 5 เดือนแรก(มกราคม - พฤษภาคม)ปีนี้  ไทยส่งออกไปฮ่องกงเพิ่มขึ้น 9.44 %หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,837 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง รวมทั้งบริการด้านอาหารและสุขภาพ