Update Newsการศึกษาประชาสัมพันธ์สาธารณสุข

มทร.ตะวันออก เปิดหลักสูตรอบรมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย นำภูมิปัญญาไทย จุดประกายสร้างงาน

นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัดของกระทรวงฯ ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มยุทธศาสตร์และศักยภาพของแต่ละสถาบันในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนาทักษะในการทำงานในสถานประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีงานทำและมุ่งพัฒนาวิชาชีพตลอดชีวิต (Lifelong Learning)ซึ่งดำเนินการใน 8 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver) ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Data Science) ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotic and AI) ทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) ทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

ด้านรศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดเผยว่า จากนโยบายดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขานรับนโยบายของกระทรวง อว. ในการอบรมในกลุ่มทักษะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ในการนำภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดอาชีพ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ ความงาม เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชน“ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและความงามมีความต้องการของตลาดสูงในช่วง 10 ปี และมีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต่อเนื่องในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพของประชาชน”     ทั้งนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะต้องมีการ Upskill Reskill โดยเฉพาะในยุค New Normal เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประชากร ประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ โดยหลักสูตรนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อให้ผู้อบรมได้ทำจริง มีการเรียนตั้งแต่พื้นฐาน การใช้สมุนไพร แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

จากนั้นจะนำมาสกัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สารออกฤทธิ์ยังคงอยู่ และทำการแปรรูปให้เกิดความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องสำอาง เครื่องใช้ในครัวเรือน ใช้เอง ในชุมชน พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความหลากหลาย ทั้งผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ และบางคนก็ต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีประสบการณ์ทำอยู่แล้วพบกับตัวอย่างหลักสูตรดีๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กลุ่มทักษะ Smart Farming หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรไทย ที่จะนำเสนอการเรียนการสอน แง่มุมจากอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.futureskill-newcareer.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page: FutureSkillNewCareerThailand โทร 02-039-5612 และ 02-039-5636-38