Update Newsสังคม

ม.สยาม จัดอบรมหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก”

รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.)” ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Spring Up the Tourism Business” อีกด้วย