Update Newsกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 66 “Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จัดภายใต้แนวคิด “Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบป้ายเชิงสัญลักษณ์ในการสนับสนุน โครงการเพิ่มศักยภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จาก Siam Winery โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบ 

 

 

 

 

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ อำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศมีความมั่นคง ความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการดูแลและคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกล่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์ให้หยุดการซื้อ-ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในประเด็นการ ซื้อ-ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงภัยเงียบของการซื้อ-ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

ซึ่งการกระทำเหล่านั้น นอกจากจะส่งผลต่อความสมดุล ในระบบนิเวศ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาด ทำลายชีวิต ทำลายระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสุขอนามัยของมนุษยชาติ การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Save wildlife for your life: รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” จึงถือได้ว่า เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ได้เป็นอย่างดี
 
 

 

 

 

 
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงสถานการณ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน ในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าบาดเจ็บ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการรณรงค์ให้สัตว์ป่าได้อยู่ในธรรมชาติท่ามกลางระบบนิเวศที่เหมาะสมมีความสมดุล ไม่ซื้อ ไม่ค้า ไม่เลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้า สัตว์ป่าผิดกฎหมาย” มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของวันคุ้มครอง สัตว์ป่าแห่งชาติ นิทรรศการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการแสดงภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ การเปิดให้บริการขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ค้าสัตว์ป่า และครอบครองสัตว์ป่า กิจกรรมสันทนาการ ตอบคำถามชิงรางวัล รวมถึงการแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ 

สำหรับกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือการป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ” มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราการ ผู้อำนวยการส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา พล.ต.ต. วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายพลวีร์ บูชาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า พ.ต.ท. สมบัติ เตื้องวิวัฒน์ กรรมการเหรัญญิกและเลขาธิการมูลนิธิฟรีแลนด์ คุณจิรฐา เธียรผาติ ผู้จัดการโครงการสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน ZSL ประเทศไทย โดยมีนายมหศักดิ์สกล สมโสภาพ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า เป็นผู้ดำเนินรายการ