Update Newsกระทรวงแรงงานสังคมสังคม/CSR

รมว.พิพัฒน์ หารือกลุ่มบริษัทบีซีจี เบญจจินดา กระตุ้นตลาดแรงงาน พัฒนาทักษะดิจิทัล รองรับ นศ.จบใหม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ Group Marketing Director กลุ่มบริษัท บีซีจี เบญจจินดา และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือหลักสูตร Digital Cloud Security เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิฯ กลุ่มบริษัท บีซีจี เบญจจินดา ที่ได้มาเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลโดยเฉพาะหลักสูตร Digital Cloud Security เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่แล้ว จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะให้กลุ่มบริษัทบีซีจีเบญจจินดาได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่แรงงานรุ่นใหม่มากขึ้น เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีความสนใจและใกล้ชิดกับเทคโนโลยีอยู่แล้ว เมื่อได้มีการ Up skill เพิ่มก็จะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลได้ทันทีด้าน คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ กลุ่มบริษัท บีซีจี เบญจจินดา กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท บีซีจี เบญจจินดา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศดำเนินธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Digital Infrastructure and Solution Business เป็นธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบครบวงจร กลุ่มธุรกิจ Distribution and Fulfillment Business ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม การจัดคลังสินค้า กลุ่มธุรกิจ Content Business ผลิตคอนเทนต์ ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ และกลุ่มธุรกิจ Investment Business BCH VENTUTRES เข้าร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่องในบริษัทด้าน Digital Technologyซึ่งผลจากการหารือในครั้งนี้บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานที่มีทักษะดิจิทัล ซึ่งจะได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานต่อไป