Update Newsสังคม

รมว.แรงงานเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก

   

รมว.แรงงานเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก และศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดตาก พร้อมดีเดย์ มอบบัตร E-Work permit แก่แรงงานเมียนมาที่ศูนย์แรกรับฯจังหวัดตากเป็นแห่งที่ ๑ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

   

   

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นำเยี่ยมชม กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จำนวน ๓ แห่งคือที่จังหวัดตาก สระแก้ว และหนองคาย 

โดยที่จังหวัดตากเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้แก่แรงงานต่างด้าว เช่น ภาษา ข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ สัญญาจ้าง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เพื่อให้แรงงานทำงานอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขและได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล ทั้งยังเป็นศูนย์คัดกรองตรวจสอบแรงงานก่อนเข้ามาทำงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ปัจจุบันศูนย์แรกรับฯ จังหวัดตาก ได้อบรมแรงงานเมียนมาไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๘๖๕ คน เป็นชาย ๓๕,๓๗๘ คน หญิง ๒๕,๔๘๗ คน จากนายจ้างจำนวน ๔,๘๔๓ รายโดยการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือตามบันทึกข้อตกลง (MOU) และในโอกาสนี้ รมว.รง.ได้มอบใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ E-Work Permit ซึ่งเป็นใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือสมาร์ทการ์ด (Smart card) ง่ายต่อการพกพา มีระบบป้องกันในการปลอมแปลง และง่ายในการตรวจสอบ 

โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบจาก QR Code ที่ปรากฏบนบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี โดยมอบให้กับแรงงานสัญชาติเมียนมาที่อบรม ณ ศูนย์แรกรับฯ จำนวน ๔๖ คน เป็นแรงงานจากจังหวัดชลบุรี จำนวน ๒๒ คน และจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๔ คน

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดตาก