Update Newsสังคมสังคม/CSR

รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประการในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมด้วยนางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 170 คน

ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และด้านส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การสร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองและมีศีลธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกระทำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้างการรับรู้ปลุกจิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน เสริมสร้างพฤติกรรม การทำงานที่สุจริตโปร่งใส ให้กับบุคลากรในสังกัด ได้มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกที่ดีตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและ ปฏิบัติหน้าที่ สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลดีกับหน่วยงานองค์กร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป