Update Newsสังคมสังคม/CSR

กรมผส. เร่งขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) และข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยเฉพาะแผนย่อยสังคมสูงวัย ณ ห้องเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนในช่วง ๕ ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างพลังทางสังคม แผนย่อย การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย (Flagship สังคมสูงวัย) ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

ได้แก่ ๑) เร่งเตรียมความพร้อมของประชากรไทยเพื่อสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ๒) ขยายหลักประกันพื้นฐานรองรับสังคมสูงวัย ๓) เสริมพลังสามวัยให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ๔) พัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อคนทุกวัย และ ๕) บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก พร้อมขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยต่อไป

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP