Update Newsสังคมสังคม/CSR

รอง นรม. พลเอก ประวิตรฯ ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมยกระดับไทยสู่ Tier 1 ปี 64

วันนี้ (17 ส.ค.63) เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลนายปรเมธี กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในระดับ 2 หรือ Tier 2 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เพิ่มความพยายามอย่างสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาได้มีข้อเสนอแนะสำคัญต่อการดำเนินงานของประเทศไทย จำนวน 16 ข้อ เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป 

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มาตรการป้องกันและการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งรวมถึงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อีกทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 2) คณะทำงานร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย-สหรัฐฯ (ฝ่ายไทย) และ 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนนายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนปิดการประชุมฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำงาน ทั้งที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทางรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โดยตั้งเป้าหมายการทำงานเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและยกระดับประเทศไทยสู่ Tier 1 ในปี 2564