Update Newsสังคมสังคม/CSR

ร่วมแสดงความยินดี

"ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสมใจ ในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนใหม่!!

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ที่ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ซึ่งจะดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วาระ 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563-2565 เป็นลำดับต่อไป!!