Update Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจประกันภัย

วิริยะประกันภัย รุกต่อยอดองค์ความรู้งานรับประกันภัย EV จัดอบรมรถยนต์ไฟฟ้า ภาคกลางและภาคตะวันตก

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ภาคปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการให้บริการงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่สมาชิกศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสินไหมทดแทน ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมพาร์คอินน์ จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการอบรมดังกล่าว ที่ผ่านมาวิริยะประกันภัยได้ดำเนินการขยายผลจัดอบรมมาแล้วในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันและอยู่บนมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ดีและการจัดซ่อมที่มีคุณภาพแบบครบวงจรจากทุกสาขา/ศูนย์ซ่อมฯ ทั่วประเทศ