Update Newsประกันภัยสังคมสังคม/CSR

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จัดอบรมพิเศษเสริมความรู้งานสรุปความเสียหายและการจัดซ่อม

นายศรัณย์ สอสกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานสินไหมทดแทนส่วนหลัง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “โครงการพัฒนางานสรุปรายการความเสียหายด้วยระบบ TOYOTA NEW TOPSERV”  ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังและอะไหล่ของรถยนต์โตโยต้า รวมถึงขั้นตอนการจัดซ่อม ให้แก่ เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย ในสังกัด ฝ่ายปฎิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) โดยได้รับเกียรติ จาก นายเกษม บุญประภา ที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด นำคณะวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Multipurpose บจก. โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส เขตบางนา กรุงเทพฯ 

 

  

 

สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการประเมินรายการความเสียหายรถยนต์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มองค์ความรู้เรื่องของโครงสร้างตัวถังและอะไหล่รถยนต์ ขั้นตอนการจัดซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานของรถยนต์โตโยต้า รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายตามมาตรฐานการประเมินราคาในระบบ NEW TOPSERV ของบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหายของวิริยะประกันภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานความถูกต้องและเหมาะสม พร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น