Update Newsประกันภัยสังคมสังคม/CSR

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน กองทัพบก สร้างสีสันมอบความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ฐานะประธานในพิธี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ภายในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 จัดโดย กองทัพบก (ทบ.) ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยนำกลุ่มวิริยะจิตอาสามาร่วมสร้างสีสันมอบความสุขสนุกสนาน พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางท้องถนน รวมถึงเตรียมของขวัญมากมาย และซุ้มอาหารแสนอร่อยรองรับน้องๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 20 คัน เป็นของขวัญวันเด็กอีกด้วย ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กของกองทัพบก บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหลากหลายภายในงาน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว 

ทั้งนี้ กองทัพบก ยังได้เปิดพื้นที่ให้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก รวมถึงจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย มาส่งมอบความสุขสนุกสนานให้กับน้องๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อเสริมสร้างการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตพร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ ดังคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”