วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยวสังคมสังคม/CSR

“ศึกษา” จับมือ “ท่องเที่ยว” เปิดตัว Guide Scouts ลูกเสือมัคคุเทศก์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)” เพื่อร่วมมือตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติกล่าวถึงเจตนารมณ์ในความร่วมมือฯ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานครดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญ  และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน สังคมและชุมชนได้ทุกมิติจึงได้มีการจัดตั้งโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น โดยได้น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ ในท้องถิ่นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาลูกเสือ ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ

และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นจิตอาสาหรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้มาเยือนท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

นอกจากนี้กองลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือให้สามารถต่อยอด และส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง” รมช.ศธ.กล่าวด้านนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้  กรมการท่องเที่ยว จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” อาทิ การสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทักษะในการเป็นผู้สื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวที่ดี และการให้บริการที่ดี เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย เสนอแนะวิทยากรในการให้ความรู้แก่ลูกเสือ สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จะสนับสนุนในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกเสือในแหล่งท่องเที่ยว ในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน   ซึ่งภายหลังจากนี้สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” ในพื้นที่เป้าหมาย อันเป็นการผนึกกําลังเพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรและ พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง สร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด

อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้คุณภาพการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”