Update Newsปฏิทินข่าว

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 ประกาศศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแผนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Village : CIV ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยกำหนดอัตลักษณ์พร้อมชูเอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.ออนใต้ คือ บ้านจุ้ม เมืองเย็น ร้อยเรื่องเล่า พันนาภูเลา


จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.ผาบ่อง ต.หมอกจำแป่ และ ต.ปาง คือ เรื่องเล่าแห่งสายน้ำ ข้ามสะพานแห่งวัฒนธรรม


จังหวัดลำพูน พื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.หนองเงือกและ ต.บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน คือ เลื่องลือหัตถกรรม นำเด่นผ้าฝ้าย วัฒนธรรมสืบสาย ชาติพันธุ์ไทยอง

จังหวัดลำปาง พื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.บ้านศาลาบัวบกและ ต.บ้านศาลาเม็ง จังหวัดลำปาง คือ ถิ่นเครื่องปั้นลือนาม เล่าขานผ่านวิถีชุมชนเซรามิค

พร้อมชวนเที่ยว ชม ช็อป ชิม ผลงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่  11-14 สิงหาคม 2560

จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560