Update Newsสังคม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สค. เปิดอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 44 (2/2560)

   

   

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดโครงการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมการปรับสภาพและละลายพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 44 (2/2560) หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น ในสาขาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งการปฐมนิเทศดังกล่าวเป็นการชี้แจงภารกิจของฝ่าย กลุ่มงาน ตลอดจนแนะนำบุคลากร สถานที่และระเบียบปฏิบัติร่วมกันของศูนย์ฯ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย