Update Newsสังคมสังคม/CSR

สค. ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวแบบมีส่วนร่วม

วันนี้ (6 มี.ค. 62) เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมปลินซ์ตัน ปาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทาง/กรอบและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่รับผิดชอบงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ มสส. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สค. รวมจำนวน 40 คน