Update Newsสังคมสังคม/CSR

สค. เดินหน้าจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา แก้ปัญหาความรุนแรงฯ ทั่วประเทศ

ในวันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เผยกลไก “ชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา” เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนแกนนำในพื้นที่เสี่ยงให้เป็นเครือข่ายและขยายการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การค้าประเวณี และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในพื้นที่ของตนเอง


นายธนสุนทร กล่าวว่า ชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ สค. ให้ความสำคัญในการมุ่งติดอาวุธทางปัญญาแก่เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นคนสำคัญในครอบครัว ให้มีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถในการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็น “ต้นกล้า” ของครอบครัวและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการร่วมสร้างครอบครัวไร้ความรุนแรง หรือครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงในวันข้างหน้า ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองและสถาบันร่วมกัน สำหรับเป็นกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ปัญหาการค้าประเวณี และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในระดับพื้นที่ซึ่งชมรมริบบิ้นขาวดังกล่าวมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานภายในชมรมอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ฝ่ายเพื่อนใจไร้ความรุนแรง ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายจัดหาทุน เพื่อเป็นช่องทางให้เครือข่ายสมาชิกชมรมได้มีส่วนร่วมเป็นต้นแบบในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัดของตนเอง รวมถึงส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ตามแนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่ทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว”

นายธนสุนทร กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา สค. ได้เริ่มจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษาโดยนำร่องในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้การดูแลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลังชมรมริบบิ้นขาวภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะแกนนำเครือข่ายชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ขึ้น เพื่อให้แกนนำเครือข่ายชมรมริบบิ้นขาว 

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง สร้างระบบเครือข่ายยุติความรุนแรง และส่งเสริมกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง แก่เยาวชนอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถาบันการศึกษา จำนวน 15 แห่ง (แห่งละ 100 คน) ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร“จากการนำร่องจัดทำกิจกรรมชมรมริบบิ้นขาวดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาและสภาเด็กและเยาวชน จึงได้นำมาต่อยอด ขยายการจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวให้ครอบคลุมระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง ลำพูน ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชลบุรี สงขลา และนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัด สค. เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนด้วยความพร้อมเพรียงและบรรลุเป้าหมายการดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายธนสุนทรกล่าวในตอนท้าย