Update Newsสังคม

สนช.ร่วมสค. เดินหน้าสร้างความเข้าใจพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เช้าวันนี้ (อ 16 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนที่สอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนางพัชรี อาระยะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สค. ได้ร่วมกับ สนช. จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการป้องกันและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ