Update Newsประชาสัมพันธ์

สนร.ญี่ปุ่น รับสมัครเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย วันนี้ – ๓๐ มิ.ย.๖๐

   

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เปิดเผยว่า “สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ และ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ ๑ และระดับ ๒ โดยจะมีการจัดเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา 

และจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ ๑ และระดับ ๒ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษาเช่นเดียวกัน ส่วนพิธีมอบหนังสือรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะจัดขึ้น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
 

ในการนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ และระดับ ๒ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://japan.mol.go.th/node/4092 ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ๐๓๕-๔๒๒-๗๐๑๔ , ๐๓๕-๔๒๒-๗๐๑๕ หรือ อีเมลล์ thailabour@crest.ocn.ne.jp