Update Newsสังคมสาธารณสุข

สสส.รุกสร้างสังคมผู้สูงอายุในงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 ชวนสำรวจความพร้อมอนาคต

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจำนวนผู้สูงอายุในประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และจากการคาดการณ์ประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2577) ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 19ล้านคน (ร้อยละ 29ของประชากรทั้งหมด) ส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการสนับสนุนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยให้มีความสอดสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1. มิติทางสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 2. มิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างการออมและความมั่นคงทางรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ 3. มิติทางสังคม ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และมีส่วนร่วมของสังคมในการรับมือกับสังคมสูงวัย ทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายในการสร้างผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระกับครอบครัว และเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย รวมถึงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมประชากรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต

แน่นอนว่าแผนงาน โครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมิติทางสังคม ก็คงไม่อาจจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ สสส. จึงได้เข้าร่วมงานในปีนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างพลังในมิติทางสังคม โดยจัดให้มีการให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  รวมถึงการการเตรียมความพร้อมประชากรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต


เพราะ สสส.เชื่อมั่นในพลังของสังคม จากพลังเล็กๆ ของผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังคำปรึกษาจากบูธ สสส. จะถูกบอกเล่าถ่ายทอดสู่หมู่มิตรสหายในครอบครัว และเพื่อนในวัยเดียวกัน จากคนเพียงสิบและร้อยคน จะถูกถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุ 

“10 นาที รู้อนาคต” แม่นกว่าหมอดู สสส. ชวนมาสำรวจความพร้อมอนาคต คุณจะเป็นผู้สูงอายุแบบไหน มาเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีความสุข ในงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ซึ่งหวังจะเป็นเวทีใหญ่ที่สะท้อนถึงความร่วมมือของมิติทางสังคม ตามเจตนารมณ์ของ สสส. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจทั้งคนทั่วไปและผู้สูงวัยของประเทศ ที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ "โชคชะตาหรือจะสู้เรากำหนด"