สังคม

สัมมนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ

   

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า ต้องชื่นชมกลุ่มผู้นำแรงงานนอกระบบที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ภาครัฐเห็นว่าแรงงานนอกระบบมีตัวตนและจับมือไปด้วยกันกับภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องแรงงานนอกระบบว่าสุดท้ายแล้วแรงงานนอกระบบจะได้เข้าสู่ในระบบให้มากที่สุด เพื่อให้ได้เข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการเข้าถึงอาชีพและอื่นๆ ขณะเดียวกัน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ จะเน้น ๓ เรื่อง คือ เรื่องอาชีพและการพัฒนา การบริหารจัดการ และสมรรถนะต่างๆ ซึ่งทั้งสามเรื่องจะนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติและจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทั้งในภาครัฐที่จะต้องจับมือกันทุกหน่วยงาน เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐ อาทิ ความสามารถด้านอาชีพ การคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงแหล่งทุน สุขภาพอนามัย

กระทรวงแรงงาน ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลแรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันความมั่นคงด้านสังคม และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีให้ทั่วถึงทุกคน วันนี้ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคส่วนต่างๆ เพราะการสัมมนาครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงแรงงาน ภาคประชาสังคม

และเครือข่ายกลุ่มผู้นำแรงงานนอกระบบนำร่องทั้ง ๑๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี น่าน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพมหานคร