Update Newsท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

หนาวนี้…ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม ตอนที่ 4 “วิถีลี้ วิถีปกาเกอะญอ” จังหวัดลำพูน

โครงการพระธรรมจาริก

 เป็นหนึ่งในงานชาวเขาสัมพันธ์ที่กรมประชาสงเคราะห์ หรือปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อุปถัมภ์พระธรรมจาริกในการเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจแก่ชาวเขาในท้องที่จังหวัดต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยครั้งแรกมีการทดลองส่งพระสงฆ์รุ่นแรกจำนวน 50 รูป โดยเรียกคณะสงฆ์ดังกล่าวว่า “พระธรรมจาริก” ขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอบรม และสร้างสัมพันธ์ทางจิตใจกับชาวเขาในหมู่บ้าน ผลปรากฎว่า ชาวเขาเกิดเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เกิดความสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย นอกจากนี้แล้วคณะพระธรรมจาริกยังเข้าไปพัฒนาสังคม เช่น การศึกษา การอนามัย ฯลฯ จนเกิดการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั่งเดิมของชาวเขากับพระพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบัน

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ชุมชนปกาเกอะญอเล็ก ๆ ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องของธรรมชาติที่เขียวขจี แต่เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และความสวยงดงามของวัดวาอารามที่คุณไม่ควรพลาด ชุมชนแหล่งนี้มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่ท่านเคยได้สัมผัส เพราะที่นี่คือ “เส้นทางสายบุญ” ชาวบ้านถือศีลกินเจ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้าน อาหารที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นมังสวิรัติทั้งหมด 

ในอดีตชุมชนสายบุญแห่งนี้ ชาวปกาเกอะญอนับถือบูชาผีสางนางไม้ จนกระทั่งหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือ ครูบาวงศ์ พระนักพัฒนาที่ชาวล้านนาเคารพศรัทธา ได้มาจำพรรษาอยู่ที่อำเภอลี้ ท่านนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้ชาวบ้านสำนึกในกฎแห่งกรรม และมีเมตตาต่อสัตว์โลก เมื่อชาวปกาเกอะญอได้ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า เปลี่ยนมารักษาศีล ฟังเทศน์ ตั้งมั่นเลิกกินเนื้อสัตว์ หันมากินอาหารมังสวิรัติแทน  

ครูบาวงศ์ จึงเป็นบุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยเชื่อว่าหากปฎิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาวงศ์จะทำให้ ชุมชมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังมักอยู่อย่างไม่เป็นสุข มีเรื่องทุกข์ร้อนใจและเจ็บป่วย ถึงแม้ว่าครูบาวงศ์จะมรณภาพไปแล้ว แต่ชาวปกาเกอะญอยังคงนับถือและยึดมั่นปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามที่ ครูบาวงศ์สั่งสอนไว้เสมอ

ขอเชิญชวนผู้มีใจรักการท่องเที่ยว ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตปกาเกอะญอชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน สิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการในชุมชน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำมาพัฒนาชุมชน ต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อีกส่วนหนึ่งจะนำมาจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน เป็นต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม 

โทร 06 5743 9427, 08 7185 6171 และ 08 7173 8152  โปรโมชั่นพิเศษช่วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 แพ็กเกจท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ราคา ดังนี้ ช่วงเช้า ราคา 350 บาท/ท่าน  ช่วงบ่าย 200 บาท/ท่าน และเมื่อซื้อสินค้ารับของที่ระลึกมากมาย

 

 โปรแกรมท่องเที่ยว 

แบบที่ 1 ช่วงเช้า ราคา 350 บาท/ท่าน

06.00 น.            ตักบาตร ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

09.00 น.            - ชมการแสดงต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม

                           - เดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้มชม เลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ กลุ่มแปรรูปผ้าทอ 
บ้านห้วยต้ม

09.40 น.           เดินทางไปศูนย์จำหน่าย OTOP บ้านห้วยต้ม ชมฐานเรียนรู้มัดย้อมคราม Workshop 250 บาท/คน (ราคาไม่รวม โปรแกรมท่องเที่ยว ราคา 350 บาท) หลัง Workshop ได้รับของที่ระลึก 2 ชิ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

10.20 น.            เดินทางไปชมและเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ ร้านแพเจ (ร้านเครื่องประดับเงิน) 
และสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

11.00 น.            เดินทางไปชมฐานเรียนรู้การทำเครื่องเงิน (ทำมือ) เลือกซื้อเครื่องประดับเงิน

11.40 น.            - ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านพระบาทห้วยต้ม

                         - ชมฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าทอชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยต้มเลือกซื้อของที่ระลึก

                         - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม

                         - เดินทางกลับแบบที่ 2 ช่วงบ่าย ราคา 200 บาท/ท่าน

13.00 น.            - ชมการแสดงต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยงาน  หัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม

                          - เดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้มชม เลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ กลุ่มแปรรูปผ้าทอ บ้านห้วยต้ม

13.40 น.            เดินทางไปศูนย์จำหน่าย OTOP  บ้านห้วยต้ม ชมฐานเรียนรู้มัดย้อมคราม Workshop 
250 บาท/คน (ราคาไม่รวม โปรแกรมท่องเที่ยว ราคา 350 บาท) หลัง Workshop ได้รับของที่ระลึก 2 ชิ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม14.20 น.            เดินทางไปชมและเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ ร้านแพเจ (ร้านเครื่องประดับเงิน) 
และสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

15.00 น.            เดินทางไปชมฐานเรียนรู้การทำเครื่องเงิน (ทำมือ) และเลือกซื้อเครื่องประดับเงิน

16.40 น.            - ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านพระบาทห้วยต้ม ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงลี้       

                          - ชมฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าทอของชาวปากะญอบ้านห้วยต้ม เลือกซื้อของที่ระลึก 
                         ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม   

                          - เดินทางกลับหมายเหตุ : สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาเป็นกลุ่ม หากสนใจไกด์ท้องถิ่น ราคา 300 บาท ค่าฐานเรียนรู้ ราคา 300 บาท