สังคม

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบวุฒิบัตรผู้ฝึกอบรมปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 110 คน