Update Newsสังคมสังคม/CSR

อธิบดีผส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมกิจการผู้สูงอายุยกระดับหน่วยงานไปสู่ระบบราชการ 4.0 และมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคม

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นายจรัส อังกาบ) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้แทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี