Update Newsประชาสัมพันธ์

อธิบดีพก.รับรางวัล จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น ประจำปี 60

   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้ารับรางวัล “จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น” ในฐานะศิษย์เก่า สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 มอบโดยพลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ซึ่งรางวัลดังกล่าว มีการพิจารณาคัดเลือกจากศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวม ในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครบรอบ 62 ปี จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ