Update Newsสังคม

อธิบดี พก. เปิดการประชุม “Help Them To Help Themselves” หวังพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติงาน แก้ปัญหาด้านสังคมได้อย่างรวดเร็ว

วันนี้ (13 ก.ค. 60) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเทล จังหวัดนนทบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการ (Help Them To Help Themselves)” พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับทิศทางการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด รวม 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

นายสมชาย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาคนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย มีนโยบายขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน รวมทั้งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

   

   

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและตามสิทธิของคนพิการที่พึงได้รับ โดยได้ผลักดันให้เกิดมีศูนย์บริการคนพิการขึ้น พร้อมสนับสนุนให้มีนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาจริงๆ และตรงตามความต้องการของคนพิการ อีกทั้งงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่กว้างขวาง พก. จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการ (Help Them To Help Themselves)" ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้มีกรอบแนวคิด เทคนิค ทักษะเพิ่มขึ้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับทิศทางการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่” นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้เชี่ยวชาญด้านงานชุมชน จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งวิทยากรจาก พก. ที่มาให้ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการทำงาน การจัดการข้อมูล และช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ


"การประชุมในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้กรอบแนวคิด เทคนิค ทักษะที่เพิ่มขึ้นในการช่วยเหลือสงเคราะห์ และแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ ด้วยการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการคนพิการ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ติดตามการปฏิบัติงาน บูรณาการการทำงานในทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ต่อไป" นายสมชาย กล่าวในตอนท้าย