Update Newsสังคมสังคม/CSR

อธิบดี สค. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เปิดศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “อีหล่าลำดวน”

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “อีหล่าลำดวน” และปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 59 จำนวน 180 คน กล่าวรายงาน โดย นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ในการนี้ อธิบดี สค. ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะฝึกอาชีพ เพื่อจะได้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. ต่อไป


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) หน่วยงานในสังกัด พม. มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ 

โดยมีกลไกระดับพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย์ 8 เขตรับผิดชอบ ให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในชนบท และเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น เพื่อป้องกันปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ


นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ แห่งนี้ เป็น 1 ใน 8 ศูนย์ดังกล่าวที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเขตพื้นที่ดำเนินการ 10 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 59 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวมทุกประเภทจำนวน 834 คน มีความประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 180 คน 

ซึ่งเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ได้แก่ อาชีพเสริมสวย ตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดไทยเพื่อสุขภาพ จากจำนวน 345 คน เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ 80 คน และหลักสูตรการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดย รวมกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 15 รุ่น รวมทั้งสิ้น 489 คน ประสงค์เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ จำนวน 100 คน จากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กลุ่มบ้านหนองแวงน้อย ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มบ้านปราสาท ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และกลุ่มบ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 


นอกจากนี้ นายเลิศปัญญา ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “อีหล่าลำดวน” โดยมีที่มาจาก คำว่า อีหล่า เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ลูกสาวคนสุดท้อง หรือเป็นคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ที่อายุอ่อนกว่าด้วยความเอ็นดู ) เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงสตรีหรือเยาวสตรี ผู้มีความขยัน มุ่งมั่น มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เอื้ออารีต่อทุกคน 
ลำดวน คือ ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 


โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปการ์ตูนผู้หญิงที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส ปักปิ่นปักผมสามแถวเพื่อสื่อถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพแก่สตรีหรือเยาวสตรี โดยศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “อีหล่าลำดวน” แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการจากกลุ่มสตรี และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาฝึกอาชีพภายในและภายนอกศูนย์ฯ ที่รวมกลุ่มผลิตสินค้าออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ และให้บริการกาแฟสดคุณภาพ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านของฝาก ตลอดจนให้บริการนวดแผนไทยอีกด้วย


“ทุกท่านที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมในวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ และเป็นผู้มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงขอฝากข้อคิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทำงาน ขอให้มีความอดทน ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความประหยัด และที่ขาดไม่ได้คือความมีน้ำใจ เพราะความมีน้ำใจเป็นเสน่ห์ ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งต่อตัวเราเอง และต่อผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเรา 

ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ โดยการโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย


จากนั้น ได้เยี่ยมชมสะพานเลิศรัก​ บริเวณภายในศูนย์ฯ หน้าอาคารผลิตภัณฑ์​ ซึ่งมีไว้คล้องกุญแจเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักที่มั่นคงยาวนานอีกด้วย