Update Newsสิ่งแวดล้อม

อนจ.เปิดศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย ชลบุรีนายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย ภารกิจเร่งด่วนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และนายชีระ วงศบูรณะ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย มาร่วมในพิธีเปิด 


   

   

นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกอบรมบำบัดระบบน้ำเสียที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรก ที่จะนำร่องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำเสียในภาคพื้นอาเซียน โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งมีอัตราการไหลเฉลี่ย 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น และพร้อมรองรับให้ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน (AEC) ได้เข้ามาฝึกอบรมการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 


“ศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จะพัฒนาทักษะความรู้การจัดการน้ำเสียให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะนำโนฮาวเหล่านี้ไปช่วยกันรักษาคุณภาพน้ำจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน เหตุที่ต้องมานำร่องที่ศรีราชาเนื่องจากระบบน้ำเสียที่นี่มันต้องลงไหลสู่ทะเล มาตรฐานคุณภาพน้ำที่นี่มาเชื่อมโยงไปถึงอาชีพการประมง” นายชัยเกียรติกล่าว


ด้านนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือในเชิงรูปธรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) กับทางเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลำดับต่อไปเราต้องให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม อยากฝากถึงประชาชนในพื้นที่ศรีราชาได้เข้ามารับรู้ระบบ และมีส่วนร่วมในการที่จะบำบัดน้ำเสียไม่ให้เน่าเหม็น เพราะนี่คือ คุณภาพชีวิต และอนาคตของคนเมืองศรีราชา รวมถึงในเขตใกล้เคียง