Update Newsสังคมสังคม/CSR

อพท. 3 หนุนสถาบันฯ สิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกบนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3 กล่าวเปิดการประชุมระดมความเห็นการจัดทำกรอบการพัฒนามาตรฐาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก กิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกบนอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach)นำร่องอบรม 3 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี (โดดเด่นด้านเครื่องจักรสาน) ชุมชนบ้านปึก จังหวัดชลบุรี (โดดเด่นด้านผ้าทอ) และ ชุมชนบ้านกะจะ จังหวัดจันทบุรี (โดดเด่นเรื่องการทำเสื่อจันทรบูร) พร้อมเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย ประกอบไปด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ,นางจุฑามาศ โกเมนไทย ผู้เชี่ยวชาญสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ รอ.ดร. ภูวนาถ แก้วปลั่ง วิทยากรพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นาน" ณ ห้องประชุมนที โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สนับสนุนโดย อพท.3 และดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ