Update Newsการเงินสังคมสังคม/CSR

ออมสิน จัดงานวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ 106 ปี

ธนาคารออมสิน จัดงานวันสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2562 รับกระปุกออมสิน “เครื่องแขวนไทย” เมื่อเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินประเภทใดก็ได้ด้วยตัวเอง 500 บาทขึ้นไป ทุกสาขาทั่วประเทศ และพิเศษสุด..มอบเงินขวัญถุงเป็นทุนประเดิมเริ่มต้นการออมให้เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 500 บาท และถ้าตั้งชื่อ “ออมสิน” รับทุนประเดิม 5,000 บาท พร้อมเปิดรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 3 ประเภท ผลตอบแทนสูงพิเศษ บุคคลธรรมดายกเว้นภาษีดอกเบี้ย เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันมงคลยิ่งของธนาคารออมสิน ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้ง “คลังออมสิน” ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 ความแข็งแกร่งและมั่นคงของคลังออมสิน

ซึ่งใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน จนได้รับพระราชทานการจัดตั้งเป็น “ธนาคารออมสิน” เมื่อปี พ.ศ.2489 จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และสถาบันเพื่อการออมแห่งนี้ได้ดำเนินการมาจนมีวาระครบรอบ 106 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นสถาบันเพื่อการออมมาอย่างยาวนาน 106 ปี อีกทั้งยังเป็นการขอบคุณลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ให้ความไว้วางใจในการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ธนาคารฯ จึงจัดกิจกรรมพิเศษด้วยการจัดทำกระปุกออมสิน “เครื่องแขวนไทย” ซึ่งมีความหมายถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมดีงามของไทย โดยใช้ลวดลายของเครื่องแขวนไทยมาตกแต่งบนกระปุก เพื่อน้อมสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือฝากเงินประเภทใดก็ได้ตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยจะได้รับ 1 ใบ ต่อ 1 ราย (ของมีจำนวนจำกัด) ซึ่งต้องฝากด้วยตัวเอง โดยสามารถฝากต่างสาขาได้ แต่กรณีบัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้ ขณะดียวกัน ยังมีอีกกิจกรรม คือ มอบเงินทุนประเดิม เป็นเงินขวัญถุงเพื่อเป็นการเริ่มต้นการออมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเริ่มต้นสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็กตั้งแต่เกิดรายละ 500 บาท แต่สำหรับเด็กแรกเกิดที่ตั้งชื่อว่า “ออมสิน” และปรากฏชื่อ “ออมสิน” ในสูติบัตร ธนาคารฯ มอบทุนประเดิม 5,000 บาท โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย นำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา บัตรประชาชนบิดาหรือมารดา และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือมารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯ จะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภท “เผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์” ถือเป็นบัญชีเงินฝากแรกของบุตรสำหรับการออมในอนาคตต่อไปด้วย 


นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้เปิดรับฝากเงินฝากประเภทใหม่ 3 ประเภท ที่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ 
“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5” ฝากครบ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี 
“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8” ฝากครบ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี 
“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11” ฝากครบ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี 

ซึ่งเงินฝากทั้ง 3 ประเภทนี้ ธนาคารฯ เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ถอนเท่าใดก็ได้ แต่ถ้าถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบกำหนด จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก ลงรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่โอน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, www.facebook.com : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115.