Update Newsสังคม

3 กระทรวง / แรงงาน พม. มหาดไทย ผนึกกำลังลงพื้นที่จัดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร

รองนายกฯ เปิดป้ายศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร 3 กระทรวง รง.-พม.-มท. ลงพื้นที่ดูแลความพร้อมของการให้บริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว พร้อมตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่


   

   ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร ท่าจีน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 


ทั้งนี้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม เริ่มจากจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระนอง ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดตาก 

โดยเริ่มจากการจัด Zoning ที่พักอาศัยเป็นลำดับแรกก่อนดำเนินการในด้านอื่น ๆ อีกทั้งรัฐบาลได้ตราพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... เพื่อบริหารจัดการแรงงาน ต่างด้าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันใกล้จะมีผลใช้บังคับแล้วโดยที่พระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดเขตที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ 

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวได้พักอาศัยอยู่ในอาคารของการเคหะแห่งชาติซึ่งเมื่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับใหม่) มีผลบังคับใช้อาจมีการปรับปรุงที่พักของแรงงานต่างด้าวตามความเหมาะสม โดยให้ภาคเอกชนเสนอรูปแบบโครงการ และลงทุนโดยภาคเอกชนทั้งที่ดินและอาคารให้ได้มาตรฐานตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด และกำหนดเขตที่พักอาศัย(Zoning) ที่เหมาะสมสำหรับแรงงานต่างด้าวต่อไป
 

   

นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดบริการต่างๆ ของหน่วยงานจากกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆ ภายในศูนย์ฯ อาทิ ห้องให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร บริการตรวจสอบสิทธิออนไลน์ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด บริการรับคำร้อง ประสานการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จากจัดหางานจังหวัด บริการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 และบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านครอบครัว เด็ก สตรี จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องพักแรงงานต่างด้าว ณ บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร อาคาร ๘ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนโรงเรียนอันนาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้การศึกษาแก่บุตรของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเขตจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย