รมว.พม. นำ คกก.ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม หารือนายกรัฐมนตรี มุ่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง “อยู่รอด เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความสุข”

Read more