แรงงานจับมือกพ. เตรียมพร้อมเผยแพร่ข้อมูลภารกิจภาครัฐ พุ่งเป้าประชาชนที่สนใจเข้ารับราชการ

   

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางเมธินี เทพณี เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ ระหว่าง นายวรานนท์ ปิติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะงานของภาคราชการให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้การรับราชการเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการประกอบอาชีพของประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจเข้ารับราชการ ณ ห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน