แม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือสนองพระดำริ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”แสดงแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา เวลา 17.19 น. ที่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการเดินแบบในกิจกรรม “การแสดงแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2566

กิจกรรมดังกล่าวมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และภาคีเครือข่ายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงแบบผ้าไทย และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินการแสดงแบบ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางปวีณ์ริศา เกิดสม นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสุจิตรา ศรีนาม นางนฤมล ล้อมทอง ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมแสดงแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ สนองแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อต่อลมหายใจให้ผืนผ้าไทย ทำให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้า ได้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรม ที่สืบสานถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานต่อยอดด้วยหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับความนิยมชมชอบของประชาชน เป็นผลงานที่ร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ

 

 
 

 

 

 

ด้ายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และทุกจังหวัด ขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยน้อมนำแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยในทุกโอกาส 

ซึ่งการจัดกิจกรรมแสดงแบบผ้าไทยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นผู้นำแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยที่ได้รับการออกแบบตัดเย็บโดยช่างตัดเย็บในท้องถิ่น นำผืนผ้ามาสรรค์สร้างเป็นผลงานที่มีความสวยงาม สะท้อนความคิดอันสร้างสรรค์ และเรื่องราวความเป็นมาตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ขอขอบคุณชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ได้ช่วยกันรังสรรค์ผ้าไทยให้มีชีวิตชีวาตามโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใสให้สนุก” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานให้กับพวกเราชาวไทยทุกคน 

โดยทรงมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับผ้าไทยให้ใส่ได้กันทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกโอกาส ซึ่งการแสดงแบบในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกจังหวัดมีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมผ้าไทย ตั้งแต่การย้อม การถักทอ การตัดเย็บ จนถึงการจำหน่าย อันเป็นการฟื้นคืนชีวิตผ้าไทยให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น และขอบคุณทุกจังหวัดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และขอให้ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา อันเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองพระปณิธานในการทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สำหรับการแสดงแบบผ้าไทยในวันนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันคัดเลือกการนำเสนอผลงานผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ของคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีทีมจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้แสดงแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่ 
- ชนะเลิศ ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน 
- รองชนะเลิศ ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศ ลำดับ 2 ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร 
- รางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ 1) รางวัลขวัญใจนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้แก่ ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ และ 2) รางวัลขวัญใจปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี