กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ วัลลภ แถลงความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก เยาวชนฯ นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยได้นำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวที่เสนอโดย กระทรวง พม. นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

และในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีการนำเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในครั้งนี้ หลังจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านการพิจารณา เวลาประมาณ 13.0 – 13.30 น. โดยนายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ฯ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) พร้อมด้วยประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ณ อาคารรัฐสภา