Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ 5 หน่วยงาน บูรณาการระบบอำนวยความสะดวก แก่ผู้เดินทาง (Ease of Travelling)

วันที่ 27 มกราคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Travelling) ภายใต้ความร่วมมือของ กก. และ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชมภารี ชมพูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางรุ่งนภา  พัฒนวิบูลย์  รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามร่วมกัน พร้อมกันนี้นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับอีก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมศิลปากร กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการในด้านต่างๆ มาไว้บนเว็บไซต์ Entry Thailand หรือระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)  

 

ซึ่งเริ่มดำเนินการเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี 2565 เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรและน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลวางแผนการเดินทางให้แก่ผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ภายใต้การบูรณาการในปี 2566 จะมีบริการเพิ่มเติมจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ข้อมูลแจ้งเตือนสภาพอากาศหรือสาธารณภัยแบบเรียลไทม์ การให้บริการจองสถานที่ท่องเที่ยวและพักแรมของรัฐ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ข้อมูลปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงานสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังจากประเทศไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับปีท่องเที่ยวไทย 2566 

โดยเฉพาะการรองรับการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรูปแบบกรุ๊ปทัวร์หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆ และการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว

นายมาฆะ  ภูจินดา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร สป.กก. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ยกระดับการดำเนินภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service สอดรับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และรองรับระบบราชการ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับตลาดท่องเที่ยวโลกและยังคงรักษาความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมต่อยอดศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของประเทศทั้งด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย คุณค่าของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการดำเนินงานรูปแบบ e-Service ได้แก่ แอปพลิเคชั่น Thailand pass , หมอชนะ ระบบการขอ e-Visa การซื้อและตรวจสอบประกันสุขภาพก่อนเข้าประเทศ การค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ TATnews.org ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แอปพลิเคชั่น Tourist Police I Lert U ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

และครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดการให้บริการด้านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการเดินทาง ตั้งแต่การวางแผน ระหว่างพำนักและเดินทางออกจากประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน รวมถึงในปี 2567 กก. เตรียมต่อยอดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย นำไปสู่การสร้างความประทับใจและตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก ซึ่งเป็นหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและทำให้มั่นใจได้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป