กรมควบคุมโรค เร่งเสริมภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 แก่กลุ่มเปราะบางในสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (28 เมษายน 2566) กรมควบคุมโรค ได้จัดกิจกรรม “ห่วงใยผู้สูงวัย ด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโควิด 19” ณ สถานดูแลผู้สูงอายุ เดอะ พาเร้นท์ส เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าถึงข้อมูล และเห็นความสำคัญถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ เข้ารับบริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ในกลุ่มเปราะบาง ลดความเสี่ยง ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต 

โดยในงานมีผู้แทนหน่วยงานจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค และผู้บริหารสถานดูแลผู้สูงอายุ เดอะพาเร้นท์ส ร่วมงานในวันนี้ และมีการให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปและการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก ให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เดอะพาเร้นท์ส และผู้สูงอายุในชุมชนรอบข้างนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  จากรายงานของกรมควบคุมโรค พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงก่อนหน้า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงฤดูฝนพร้อมกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม 607 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นจะมีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป จะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ แต่ด้วยปัญหาการเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ไม่เพียงพอในด้านประโยชน์ ความสำคัญ และความปลอดภัยของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายชะลอหรือปฏิเสธการรับวัคซีนได้ 

ดังนั้น การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เป็นวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ และเพิ่มโอกาสเข้ารับบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ อันจะส่งผลดีต่อทั้งต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันคนในชุมชน รวมถึงเป็นการรักษาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 

 

 

  

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวโน้มสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในกลุ่ม 607 มีประวัติยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนนานเกิน 3 เดือน ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการป่วยหนักจากโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน กรมควบคุมโรค จึงขอ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงทุกท่าน ติดต่อเข้ารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปยังสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร       

ทั้งนี้ ผู้ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับการฉีดพร้อมวัคซีนโควิดได้ โดยฉีดที่แขนคนละข้าง