กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงานดูแลความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน สนับสนุนให้ข้าราชการ กำลังพลไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

วันนี้ (28 เม.ย. 66) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ประจำเดือน เม.ย. 66 ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ส่วนกลาง และผ่านระบบออนไลน์ กับ กอ.รมน. ส่วนภูมิภาค

การประชุมในวันนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้สั่งการเพิ่มเติมในตอนท้ายการประชุมมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ประสานบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดน อย่างใกล้ชิด อาทิ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และการลักลอบยาเสพติด

และในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำจะมาถึง ขอให้หน่วยขึ้นตรงในสังกัด กำกับดูแลข้าราชการและ กำลังพล ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ทาง กอ.รมน. หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมสนับสนุนให้มีการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย ขอให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะส่งผลกระทบภาพลักษมณ์องค์กร

กรณีอาจมีผู้ไม่หวังดีมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ไปกระทำในเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือในเรื่องผิดกฎหมาย ขอให้หน่วยต่างๆ ระมัดระวัง หากพบเห็นหรือได้รับแจ้ง ให้เร่งประสานและดำเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายทันที

ทั้งนี้ หากพบสิ่งที่ผิดปกติสามารถแจ้งเหตุหรือเบาะแสด้านต่าง ๆ ผ่านสายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. โทร.1374 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.