กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็น “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็น“องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2023 และประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : Save the world We care @DDC” ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือให้บุคลากรกรมควบคุมโรค ช่วยกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างจริงจัง ”เริ่มทำวันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีในอนาคต” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โอ๊คลิน  (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการกรมควบคุมโรค และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน 

 
 

ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day, WED) เพื่อสร้างความตระหนักให้คนทั่วโลก เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษอากาศ มลพิษทางน้ำ  ปัญหาขยะ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : Save the world We care @DDC” มุ่งเน้น 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ ลดการสร้างขยะ และจัดการขยะอย่างเหมาะสม 

โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในการลดการสร้างขยะ การแยกทิ้งตามประเภทขยะ และจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ร่วมกันสร้างหน่วยงานต้นแบบที่ดี ที่บุคลากรทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรมควบคุมโรค ในการแยกทิ้งจัดการขยะอย่างเหมาะสม และใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  3) ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการขยะ และสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  4) สนับสนุนการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยมลพิษ เป็นต้น

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยติดอันดับการสร้างขยะ ลำดับที่ 3 ของโลก และลำดับที่ 5 สำหรับขยะพลาสติก โดยในปี 2565 ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะพลาสติก ของเสียอันตรายจากชุมชน กากของเสียอุตสาหกรรม   ยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น กอร์ปกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือสารเคมีต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบนิเวศ/ห่วงโซ่อาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จากจุดเล็กๆ ของปัญหาขยะสามารถนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขนาดใหญ่ได้

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกันขับเคลื่อน “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : Save the world We care @DDC” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรกรมควบคุมโรคเกิดความตระหนัก และสร้างพฤติกรรมที่ดี จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ภายใต้ 3 มาตรการสำคัญ คือ ลดการสร้างขยะ แยกทิ้งอย่างถูกต้อง จัดการขยะอย่างถูกวิธี สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อพิเศษของวิทยากรที่มีประสบการณ์การดำเนินงานดูแลสิ่งแวดล้อมจากองค์กร ภาครัฐ  และเอกชน มีการจัดแสดงบูธนิทรรศการด้านนวัตกรรมการจัดการขยะ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี จากหน่วยงานเครือข่าย 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคน ทั้งที่อยู่ในงาน และที่รับชมผ่าน FB live ได้รับความรู้ เกิดไอเดีย นำไปต่อยอด ขับเคลื่อนในหน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นองค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วม Start up ไปพร้อมกัน